Xerador

Ficha a xenerar

Arrastre aquí os exercicios que queira introducir na ficha

Exercicios posibles

Copia
Ordear
Sopa de letras
Crea Frases

Operacións exercicios copia e ordear

Frase

Operacións exercicio sopa de letras

Palabra

Operacións exercicio crea frase

Binomio
Trinomio
Imprimir